Thumb b39ef5bdbead5546c26f439fd14db499c29de589

Angelique Hendriks Namens Afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland, Maastricht, 6216

Ik collecteer omdat het Rode Kruis bij mij in de buurt mensen in nood helpt. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van GGD’s en ziekenhuizen, hulpen bieden in de vaccinatiestraten, het verlenen van EHBO en het uitdelen van voedselpakketten en boodschappenkaarten aan mensen die dat hard nodig hebben. Doneer daarom nu in mijn collectebus! Merci!
74 donateurs
€ 1.133 ingezameld