Thumb b4dc995a759182dd06b7fa7711e845bc1ac37b30

Carla Marcelissen Namens Afdeling De Langstraat, Dongen, 5101

Ik collecteer omdat het Rode Kruis bij mij in de buurt mensen in nood helpt. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van GGD’s en ziekenhuizen, het opvangen van slachtoffers bij evacuaties, het verlenen van EHBO en het uitdelen van voedselpakketten en boodschappenkaarten aan mensen die dat hard nodig hebben. Doneer daarom nu in mijn collectebus!
1 donateur
€ 2 ingezameld